Calsina Carré Transports & Logistics

Política de privacidad

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència ( Twitter, Youtube, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades del GRUP CALSINA CARRÉ. Les empreses del grup estan detallades al final del document.

Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem els diferents tractaments de dades

Tractament

Clients

Finalitat

Gestionar les dades per a la prestació dels serveis que ens ha contractat

Categories de dades

Clients

Dades

Dades identificatives: Nom , cognoms, adreça, telèfon i mail

Legitimació

Relació contractual

Destinataris

Les previstes per la legislació tributària vigent

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Borsa de treball

Finalitat

Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats

Categories de dades

Persones que volen treballar per a les empreses del Grup

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Dades personals, dades socials, dades d’ocupació

Legitimació

Interès legítim i consentiment

Destinataris

Les empreses del grup. Es cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Video vigilància

Finalitat

Video vigilància de les instal·lacions

Categories de dades

Persones que accedeixen a les instal·lacions del Grup

Dades

Imatge i matrícula del vehicle

Legitimació

Interès legítim

Destinataris

Forces i cossos de seguretat

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

El  consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim del GRUP CALSINA CARRÉ en  promocionar els seus serveis i iniciatives iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: qualitat@calsina-carre.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

GRUP CALSINA CARRÉ adverteix a  l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan  temps conservarem les seves dades?

GRUP CALSINA CARRÉ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa

A qui comunicarem les seves dades?

GRUP CALSINA CARRÉ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

GRUP CALSINA CARRÉ assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  GRUP CALSINA CARRÉ de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per GRUP CALSINA CARRÉ

qualitat@calsina-carre.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • Quan GRUP CALSINA CARRÉ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos. (https://www.aepd.es/).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-

L’exercici del drets és gratuït

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de GRUP CALSINA CARRÉ., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta GRUP CALSINA CARRÉ.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

GRUP CALSINA CARRÉ no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

GRUP CALSINA CARRÉ es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris /  usuàries

  • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Anar  amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per GRUP CALSINA CARRÉ  són:

Xarxa

Adreça

LinkedIn

https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFxSvfu2vKCLwAAAW20sXIYJVwzTHZYTXHQRGZouHpzMDwEc9BoTsL2inCwtDl20siAe-ieqMUkpKMiwcpUW7CVLGPmFRJ3b29EBcsiY1qe9R6icoNQ7ovlYGno4tcvcptpyVo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftransportes-calsina-carre

Twitter

https://twitter.com/calsina_carre

Facebook

https://www.facebook.com/Calsina-Carré-Transports-Logistics-102084418367993

Instagram

https://www.instagram.com/calsina_carre/