Calsina Carré Transports & Logistics

Responsabilitat Social
Corporativa

Memòria de sostenibilitat.

Els valors de Calsina Carré reflecteixen el compromís amb la nostra societat, per la qual cosa prenem com a marc de referència els estàndards de Global Reporting Initiative, complint amb el que estableix la llei 11/2018 sobre informació no financera.

Pla d’Igualtat.

El Pla d’Igualtat és un suport per transformar i millorar l’organització incorporant la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats a la nostra ètica empresarial.

“Treballem perquè la RSC formi part integral de tota la nostra estratègia de negoci”

– Lluís Batlle, Director Corporatiu

Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Apostem per la consecució dels diferents objectius de desenvolupament sostenible que tots els agents han d’aconseguir, per això, assumim també com a marc comú de treball en favor de la sostenibilitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que comparteixen organismes públics, empreses i entitats no lucratives de tot el món.

ODS Calsina Carré
ODS Calsina Carré